Regulamin konkursu #tatuaż_marzeń

1. Zasady ogólne
a) Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa oraz realizacji konkursu „#tatuaż_marzeń” zwanego dalej „Konkursem”, w tym wyłonienia zwycięzców oraz wręczenia nagród.
b) Organizatorem konkursu jest Alstor Sp. J. z siedzibą ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”
c) Konkurs jest organizowany na portalu społecznościowym Instagram na profilu @wacomczuchy.
d) Konkurs jest przeprowadzany w dniach od 20 maja do 30 maja 2022 r.
e) Niniejszy regulamin jest sporządzony w wersji elektronicznej i opublikowany na stronie https://tabletygraficzne.pl/tatuaz_marzen/ wraz z informacją o konkursie.
f) Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Instagram.

2.Zadanie konkursowe
a) Zadaniem konkursowym jest opublikowanie w serwisie społecznościowym Instagram wykonanej przez Uczestnika, pracy graficznej wykonanej w formie cyfrowej lub analogowej. Temat pracy: „Tatuaż Marzeń” . Zadaniem konkursowym jest stworzenie w oryginalny sposób, swój wymarzony tatuaż.  
b) praca musi zostać opublikowana na profilu społecznościowym Instagram z hasztagiem #tatuaż_marzeń, oraz otagowana @wacomczuchy @marcinnencek_tatuaz_karkow

3.Zasady uczestnictwa w Konkursie
a) Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, zwane dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikiem Konkursu”
b) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Partnerów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
c) Konkurs rozgrywany jest w mediach społecznościowych pod hasztagiem #tatuaż_marzeń
d) Aby wziąć udział w konkursie, należy opublikować na profilu Instagram pracę dotyczącą zadania konkursowego i oznaczyć odpowiednim hasztagiem oraz otagowaniem.
e) Prace konkursowe nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne.

4. Przebieg konkursu
a) Konkurs rozgrywany jest w terminie od 20 maja 2022r. (od momentu ogłoszenia konkursu) do 30 maja 2022r. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:

  • Etap 1 polega na publikowaniu przez uczestników prac konkursowych na ich publicznych profilach instagramowych, zgodnie z zadaniem konkursowym, od 20 maja 2022 od momentu opublikowania informacji o konkursie do 29 maja 2022 r. do godziny 20:00.
  • Etap 2 polega na wyłonieniu przez organizatora i prowadzącego TakeOver – @marcinnencek_tatuaz_krakow, 3 finałowych prac i opublikowaniu ich na instastory @wacomczuchy w formie quizu, do dnia 30 maja 2022 r. do godziny 10:00 rano. Zwycięzcę, oraz 2 i 3 miejsce określi liczba głosów zgromadzonych podczas quizu. Głosy zbierane będą do godziny 19:30, dn. 30 maja 2022r.

b) Organizator poinformuje w mediach społecznościowych o wynikach konkursu w dniu 30 maja 2022 r., około godziny 20:00 a do zwycięzców zwróci się osobiście w wiadomości prywatnej.

5. Nagrody
a) Wyłonione zostaną 3 prace. Nagroda za 1 miejsce – Wacom Intuos M oraz  koszulka z nadrukiem finałowej pracy, nagroda za 2 i 3 miejsce – koszulka z nadrukiem finałowej pracy.
b) Nagrody nie podlegają wymianie na inne towary i usługi, ani na ekwiwalent pieniężny.

6. Ochrona danych osobowych
a) Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zezwala na wykorzystanie z jego imienia i nazwiska w powiązaniu z reprodukcją wykonanej pracy oraz w mediach społecznościowych i na stronach należących do Organizatora Konkursu.
b) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest firma Alstor Sp.j., z siedzibą w Warszawie 03-244, przy ul. Weneckiej 12, NIP 527-016-13-13, Regon 011817936, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000017336.
c) Przetwarzanie danych będzie się odbywać zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
d) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu prezentacji nagrodzonych w Konkursie prac w kanałach social media i na stronach internetowych należących do Organizatora Konkursu.
e) Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji informacji o konkursie – 20.05.2022 r.