Promocja „Wacom Cintiq & Cintiq Pro z 6-miesięczną subskrypcją na Substance Suite by Adobe”

Niniejsze warunki odnoszą się do zakupu nowego produktu Wacom Cintiq / Cintiq Pro na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Czech, Słowacji, Polski, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Estonii, Litwy, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Luksemburga, Bułgarii, Słowenii, Węgier, Rumunii, ZEA, Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Egiptu, Libanu, Kataru, Jordanii, Rosji, Ukrainy, Turcji, RPA, Grecji i Izraela („Region”) w ramach promocji „Wacom Cintiq & Cintiq Pro z 6-miesięczną subskrypcją na  Substance Suite by Adobe” („Promocja”) zorganizowanej przez Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy („Wacom”).

Promocja przeznaczona jest dla wszystkich Użytkowników końcowych („Użytkownik końcowy” lub „Użytkownik”) posiadających miejsce zamieszkania w Regionie, którzy w dniach od 16 marca  2020 r. do 15 stycznia 2021 r. („Okres zakupu”), zakupili nowy produkt Wacom Cintiq (DTK1660 lub DTK2260) lub Cintiq Pro (DTH-1620, DTH-2420, DTK-2420, DTH-3220) („Wacom Cintiq / Cintiq Pro”) w Regionie, i którzy nie korzystają jeszcze z programu Substance Suite.

Po zakupie wyżej wymienionego produktu w Okresie zakupu oraz po spełnieniu następujących warunków, klient uzyskuje prawo do otrzymania następujących dodatków („Dodatek”):

6-miesięczna subskrypcja na Substance Suite by Adobe.

6-miesięczna subskrypcja na Substance Suite by Adobe (https://www.substance3d.com/) dostępna jest w następujących językach: angielski.

Po upływie 6-miesięcznego okresu oferty, Użytkownik końcowy może zdecydować się na subskrypcję programu Substance na stronie: https://www.substance3d.com/subscribe/.

Substance, Adobe, logotyp Adobe oraz Substance by Adobe stanowią zarejestrowane znaki towarowe albo znaki towarowe firmy Adobe w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Więcej informacji na temat Dodatku oraz warunków tej subskrypcji można znaleźć na stronie https://www.substance3d.com/.

 

Jak skorzystać z promocji?

 W celu skorzystania z promocji i otrzymania Dodatku należy zarejestrować nowo zakupiony produkt Wacom Cintiq / Cintiq Pro na stronie  www.wacom.com/register .

Rejestracja będzie możliwa od 16 marca  2020 r. i musi zostać zakończona do 31 stycznia 2021 r. („Okres rejestracji”). Dla celów rejestracji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: Imię i nazwisko, kraj, ważny adres e-mail oraz numer seryjny produktu Wacom (zazwyczaj wykrywany jest on automatycznie).

Jeśli rejestracja zostanie prawidłowo zakończona w Okresie rejestracji, Użytkownik otrzyma e-mail z potwierdzeniem rejestracji oraz dalszymi informacjami.

Kod vouchera służący do aktywacji Dodatku znajduje się w Bibliotece Wacom na koncie Wacom Użytkownika (https://account.wacom.com).

Po uzyskaniu kodu vouchera należy wykonać następujące kroki prowadzące do aktywowania subskrypcji:

  1. Proszę wejść na stronę: https://store.substance3d.com/user/register i utworzyć konto Substance (krok ten można pominąć, jeśli Użytkownik posiada już takie konto);
  2. Teraz proszę wrócić do Biblioteki Wacom na swoim koncie Wacom i wprowadzić swój e-mail związany z kontem Substance, następnie skopiować kod vouchera w odpowiednim polu i kliknąć „Wyślij”. Użytkownik otrzyma wiadomość z potwierdzeniem aktywacji Dodatku.
  3. Przysługujące Użytkownikowi bezpłatne oprogramowanie można pobrać na stronie https://www.substance3d.com/download/ a jako login należy zastosować powyższy adres e-mail.

Aby móc skorzystać z Dodatku, kod vouchera należy zrealizować do 31 stycznia 2021 r („Okres realizacji”). Nie ma możliwości płatności gotówkowej ani łączenia Promocji z innymi rabatami lub uznaniami.

W przypadku problemów z rejestracją lub nieotrzymania potwierdzenia rejestracji, pomimo spełnienia wszystkich warunków, prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez formularz kontaktowy lub pod jednym z numerów telefonicznych podanych na stronie: http://www.wacom.com/contact

Inne

Wyżej wspomniane kody można wykorzystać tylko w określony sposób. Wnioski o realizację kodu dozwolone są jedynie pod warunkiem przestrzegania terminów określonych poszczególnymi okresami – Okresem zakupu, Okresem rejestracji i Okresem realizacji. Jeśli wbrew naszym oczekiwaniom Użytkownik zdecyduje się zwrócić produkt Wacom, wówczas traci on jednocześnie prawo do korzystania z Dodatku otrzymanego w ramach Promocji i jest on zobowiązany do jego zwrócenia lub usunięcia bez wezwania.

Promocja wyraźnie nie jest przewidziana dla zakupu produktów używanych.

Zakładając, że Użytkownik nie wyraził zgody na inne wykorzystanie swoich danych, Wacom będzie korzystać z danych osobowych przekazanych przez Użytkownika zgodnie z odpowiednim prawem w zakresie ochrony prywatności oraz Polityką prywatności Wacom – www.wacom.com/privacy – wyłącznie dla celów prowadzenia naszej promocji oraz promocji związanych z zakupem produktów firmy Wacom.

Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędną lub spóźnioną rejestrację Użytkownika końcowego, za zagubione kupony lub kody, ani za nieprawidłową realizację kuponów lub kodów, z przyczyn technicznych jak i osobistych, chyba że stało to się z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wacom.

Dodatek jak i jego realizacja podlegają wyłącznie odpowiednim warunkom dostawcy (Adobe Inc.). W zakresie dozwolonym prawem, Wacom nie ponosi odpowiedzialności za produkty lub usługi dostawcy.

Wacom zastrzega sobie prawo do jednostronnego zakończenia i/lub modyfikowania Promocji.

W przypadku wykorzystania Promocji przez Użytkownika końcowego niezgodnie z jej przeznaczeniem, Wacom zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Użytkownika końcowego.

W razie gdyby jakiekolwiek postanowienie Promocji lub niniejszych Warunków okazało lub stało się nieważne w całości lub w części, pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień. W przypadku nieważnego warunku zostanie on zastąpiony warunkiem dozwolonym prawem i możliwie jak najdokładniej odzwierciedlającym zamierzony efekt tego nieważnego warunku.

Niniejsza Promocja podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec. W razie pytań związanych z niniejszą promocją prosimy o kontakt pod adresem:

Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy, poprzez formularz kontaktowy lub pod numerem telefonicznym podanym na stronie: http://www.wacom.com/contact