Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy Alstor Sp.j.

Właścicielem strony internetowej www.alstor.pl jest firma Alstor Adam Zwierzyński i Wspólnicy Spółka Jawna (zwana dalej Alstor).

1.    Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

Nowe przepisy, a w szczególności art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO nakładają na nas obowiązek zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych oraz przekazania Państwu informacji odnośnie przetwarzania danych. W związku z tym, informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Alstor Sp.j., z siedzibą w Warszawie 03-244, przy ul. Weneckiej 12 , NIP 527-016-13-13, Regon 011817936, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000017336.
  • Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected];

Jednocześnie informujemy, że:

Alstor Sp.j. zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z powyższym Rozporządzeniem, Ustawą o ochronie danych osobowych, oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Oświadczamy, iż stosujemy środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

Powierzone przez Państwa dane osobowe klientów będą przetwarzane przez Alstor wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy podmiotami, w zakresie takim jak: obsługa zgłoszeń serwisowych, realizacja sprzedaży, wysyłka towaru do klienta.

Alstor zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

Administrator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

Dane osobowe powierzone Alstor są przetwarzane automatycznie oraz ręcznie. Administrator zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane oraz zobligować je do zachowania tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia), zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Alstor, jak i po rozwiązaniu umowy.

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

2. Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

W związku z przepisami o ochronie danych i rozporządzeniem RODO, które wyszły w życie w dniu 25 maja 2018 r. Administrator informuje, że osobom, których dane przechowywane są i przetwarzane przez firmę Alstor sp.j. przysługuje prawo do:

  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3.    Pełen dostęp do informacji zawartej na stronie internetowej
W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez nas na stronie www.alstor.pl, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika (dane osobowe). Jednakże obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych jego części, zawierających Identyfikatora klienta oraz Hasła dostępu.

4.    Cookies
W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników strony internetowej www.alstor.pl, używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez nasz serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies.

Firma Alstor zastrzega sobie możliwość zmiany polityki prywatności powyższej strony internetowej.

Wszelkie zapytania należy kierować na adres: [email protected]