Konkurs #mojkreatywny2020

Regulamin konkursu “#mojkreatywny2020” 

 1. Zasady ogólne
  a) Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa oraz realizacji konkursu „#mojkreatywny2020”, zwanego dalej „Konkursem”, w tym wyłonienia zwycięzców oraz wręczenia nagród.
  b) Organizatorem konkursu jest Alstor Sp.j. z siedzibą ul. Wenecka 12, Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
  c) Konkurs jest organizowany na portalu społecznościowym Instagram na profilu @wacomczuchy.
  d) Konkurs jest przeprowadzany w dniach od 8 grudnia 2020r, do 13 grudnia 2020r.
  e) Niniejszy regulamin jest sporządzony w wersji elektronicznej i opublikowany na stronie https://tabletygraficzne.pl/mojkreatywny2020/ wraz z informacją o konkursie.
  f) Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Instagram.
 2. Zadanie konkursowe
  a) Zadaniem konkursowym jest opublikowanie wykonanej przez Uczestnika, wybranej pracy graficznej wykonanej w 2020r. w formie cyfrowej lub analogowej, oraz uzasadnienie swojego wyboru jednym zdaniem.
  b) praca musi zostać opublikowana na profilu społecznościowym Instagram z hasztagiem #mojkreatywny2020, oraz otagowana @wacomczuchy @muiri_
 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie
  a) Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, zwane dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikiem Konkursu”
  b) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Partnerów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe
  c) Konkurs rozgrywany jest w mediach społecznościowych pod hasztagiem #mojkreatywny2020
  d) Aby wziąć udział w konkursie, należy opublikować na profilu Instagram pracę dotyczącą zadania konkursowego i oznaczyć odpowiednim hasztagiem oraz otagować.
  e) prace konkursowe nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne.
 4. Przebieg konkursu
  a) Konkurs rozgrywany jest w terminie od 8 grudnia 2020r. (od momentu ogłoszenia konkursu) do 13 grudnia 2020r.
  b) Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:
  Etap 1 polega na publikowaniu przez uczestników prac konkursowych na ich publicznych profilach instagramowych, zgodnie z zadaniem konkursowym. Trwa od 8 grudnia od momentu opublikowania informacji o konkursie do 13 grudnia do godziny 9:00 rano. .
  Etap 2 polega na wyłonieniu przez organizatora 3 finałowych prac i opublikowaniu ich na instastory w formie quizu.
  Zwycięzca, oraz 2 i 3 miejsce określi liczba głosów zgromadzonych podczas quizu. Głosy zbierane będą do godziny 20.
  c) Organizator poinformuje w mediach społecznościowych o wynikach konkursu w dniu 13 grudnia, do godziny 22:00 a do zwycięzców zwróci się osobiście w wiadomości prywatnej.
 5. Nagrody
  a) Wyłonione zostaną 3 prace. Nagroda za 1 miejsce – Wacom Intuos M, nagroda za 2 i 3 miejsce – zestaw upominków świątecznych Wacom.
  b) Nagrody nie podlegają wymianie na inne towary i usługi, ani na ekwiwalent pieniężny.
 6. Ochrona danych osobowych
  a) Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w powiązaniu z reprodukcją wykonanej pracy oraz w mediach społecznościowych i na stronach należących do Organizatora Konkursu.
  b) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest firma Alstor Sp.j., z siedzibą w Warszawie 03-244, przy ul. Weneckiej 12, NIP 527-016-13-13, Regon 11817936, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000017336.
  c) Przetwarzanie danych będzie się odbywać zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  d) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu prezentacji nagrodzonych w Konkursie prac w kanałach social media i na stronach internetowych należących do Organizatora Konkursu.
  e) Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  a) sprostowania danych,
  b) usunięcia danych
  c) ograniczenia przetwarzania danych
  d) przenoszenia danyc
  e) wniesienia sprzeciwu,
  f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2020r.