Konkurs Wacomczelendż

Regulamin konkursu “WACOMczelendż” 

1. Zasady ogólne

a) Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa oraz realizacji konkursu „WACOMczelendż”, zwanego dalej „Konkursem”, w tym wyłonienia zwycięzców oraz wręczenia nagród.

b) Organizatorem konkursu jest Alstor Sp.j. z siedzibą ul. Wenecka 12, Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.

c) Konkurs jest organizowany na portalu społecznościowym Instagram na profilu @wacomczuchy.

d) Konkurs jest przeprowadzany w dniach od 6 lipca 2020r, do 12 lipca 2020r. do godz. 23:59

e) Niniejszy regulamin jest sporządzony w wersji elektronicznej i opublikowany na stronie https://tabletygraficzne.pl/konkurswacomczelendz/ wraz z informacją o konkursie.

f) Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Instagram.

2. Zadanie konkursowe

a) Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy graficznej polegającej na narysowaniu w formie cyfrowej lub analogowej, interpretacji tematu: „Wakacje z coronavirusem”

b) praca musi zostać opublikowana na profilu społecznościowym Instagram z hasztagiem #WACOMczelendż

3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

a) Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, zwane dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikiem Konkursu”

b) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Partnerów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

c) Konkurs rozgrywany jest w mediach społecznościowych pod hasztagiem #WACOMczelendż

d) Aby wziąć udział w konkursie, należy wrzucić na profil Instagram pracę dotyczącą zadania konkursowego i oznaczyć odpowiednim hasztagiem.

e) prace konkursowe nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne.

4. Przebieg konkursu

a) Konkurs rozgrywany jest w terminie od 6 lipca 2020r. (od momentu ogłoszenia konkursu) do 12 lipca 2020 do godz, 23:59

c) Organizator poinformuje w mediach społecznościowych o wynikach konkursu w dniu 13 lipca, do godziny 16:00 a do zwycięzców zwróci się osobiście w wiadomości prywatnej.

5. Nagrody

a) Wyłonione zostaną 3 prace, których to autorzy otrzymają koszulki z nadrukiem swojej pracy.

b) Nagrody nie podlegają wymianie na inne towary i usługi, ani na ekwiwalent pieniężny.

6. Ochrona danych osobowych

a) Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w powiązaniu z reprodukcją wykonanej pracy oraz w mediach społecznościowych i na stronach należących do Organizatora Konkursu.

b) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest firma Alstor Sp.j., z siedzibą w Warszawie 03-244, przy ul. Weneckiej 12, NIP 527-016-13-13, Regon 011817936, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000017336.

c) Przetwarzanie danych będzie się odbywać zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

b) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu prezentacji nagrodzonych w Konkursie prac w kanałach social media i na stronach internetowych należących do Organizatora Konkursu.

c) Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) przenoszenia danych

e) wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2020r.