Konkurs – Szybka Inspiracja

Zapraszamy do udziału w konkursie Wacom  „Szybka Inspiracja” na targach ComicCon 2019! Do wygrania aż 6 notesów elektronicznych Wacom Bamboo oraz koszulki z nadrukiem własnego projektu.

Zadanie polegać będzie na narysowaniu modela – Cosplayera na udostępnionym przez Wacom tablecie graficznym.

Konkurs będzie rozgrywany w 6 turach,

– sobota 1.06.2019:  godz. 11.00, 13.00, 15.00, 17.00

– niedziela 2.06.2019: godz. 11.00 i 13.00

O szczegóły pytajcie obsługę naszego stoiska lub zapoznajcie się ze znajdującym się poniżej regulaminem:

Regulamin konkursu “Szybka inspiracja” 

 1. Zasady ogólne
  a) Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem” określa zasady uczestnictwa oraz realizacji konkursu “Szybka inspiracja””, zwanego dalej „Konkursem”, w tym wyłonienia zwycięzców oraz wręczenia nagród.
  b) Organizatorem konkursu jest Alstor Sp.j. z siedzibą ul. Wenecka 12, Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
  c) Konkurs jest organizowany na stoisku Wacom podczas targów ComicCon 2019.
  d) Konkurs jest przeprowadzany w trakcie targów ComicCon 2019 w dniach 1.06.2019 do 2.06.2019.
  e) Niniejszy regulamin jest sporządzony w wersji elektronicznej i opublikowany na stronie https://tabletygraficzne.pl/konkurs-szybka-inspiracja/ wraz z informacją o konkursie.
 2. Zadanie konkursowe
  a) Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy graficznej polegającej na narysowaniu przy użyciu tabletu graficznego Wacom znajdującego się na stoisku portretu modela – Cosplayera.
  b) Na przygotowanie pracy Uczestnik ma określoną ilość czasu – 60 minut.
 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie
  a) Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, zwana dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikiem Konkursu”
  b) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Partnerów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
  c) Konkurs rozgrywany jest w 6 turach, które rozgrywane będą w sobotę 1.06.2019 o godz. 11.00, 13.00, 15.00 i 17.00 oraz w niedzielę 2.06.2019 o godzinach 11.00 i 13.00.
  d) Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić się do obsługi stoiska, zapisać na liście uczestników i podpisać dokumenty wymagane w związku z dyrektywą RODO i innymi regulacjami prawnymi związanymi z ochroną danych osobowych.
  e) prace konkursowe nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne.
 4. Przebieg konkursu
  a) Konkurs rozgrywany jest w 6 turach, które rozgrywane będą w sobotę 1.06.2019 o godz. 11.00, 13.00, 15.00 i 17.00 oraz w niedzielę 2.06.2019 o godzinach 11.00 i 13.00.
  b) Uczestnik powinien stawić się na stoisku co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem tury konkursu, do której zostanie przypisany.
  c) Organizator poinformuje uczestników o rozpoczęciu i zakończeniu tury Konkursu.
  d) Po zakończeniu każdej tury Konkursu na stoisku zbierze się jury i oceni prace konkursowe i przyzna nagrodę.
  e) Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się niezwłocznie po zakończeniu tury. Uczestnik, który nie stawi się na stoisku po odbiór nagrody, nie otrzyma jej.
 5. Nagrody
  a) Zwycięzca każdej tury Konkursu otrzyma nagrodę w postaci cyfrowego notatnika Wacom Bamboo.
  b) Ponadto każdy z Uczestników Konkursu otrzyma koszulkę z nadrukiem przygotowanej przez siebie pracy konkursowej.
  b) Nagrody nie podlegają wymianie na inne towary i usługi, ani na ekwiwalent pieniężny.
 6. Ochrona danych osobowych
  a) Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w powiązaniu z reprodukcją wykonanej pracy oraz w mediach społecznościowych i na stronach należących do Organizatora Konkursu.
  b) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest firma Alstor Sp.j., z siedzibą w Warszawie 03-244, przy ul. Weneckiej 12, NIP 527-016-13-13, Regon 011817936, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000017336.
  c) Przetwarzanie danych będzie się odbywać zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  b) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu prezentacji nagrodzonych w Konkursie prac w kanałach social media i na stronach internetowych należących do Organizatora Konkursu.
  c) Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  a) sprostowania danych,
  b) usunięcia danych,
  c) ograniczenia przetwarzania danych,
  d) przenoszenia danych
  e) wniesienia sprzeciwu,
  f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.